Nhóm CORE của Sở Cảnh Sát cổ vũ chính sách quan hệ

Để lột bỏ hình ảnh tiêu cực xuất phát từ việc đeo một huy hiệu, Cảnh Sát Trưởng HISD Pedro Lopez Jr. đang theo sự lãnh đạo của các cảnh sát trưởng toàn quốc để đưa chính sách quan hệ vào các lớp HISD và các khu xóm.

Ý tưởng đó, cùng với một sự gia tăng mạnh về ngân quỹ cho sở, đã lót đường cho nhóm cảnh sát mới CORE (Community Outreach Responsive Engagement).

“Chúng tôi nhất định đi vào các cộng đồng, xây lại các mối tương quan và nối lại khoảng cách mà nó ngày càng sâu rộng với những gì đang xảy ra trên toàn quốc,” Cảnh Sát Viên HISD Steven Bennett nói, ông là một trong sáu sĩ quan phục vụ trong nhóm CORE. “Chúng tôi chỉ muốn đến đó và làm mọi thứ có thể để sửa chữa lại sự tương quan giữa cộng đồng và nhân viên công lực.”

Nhóm CORE đã trở nên một phần thiết yếu của Sở Cảnh Sát HISD, họ gặp gỡ với gần 2,000 học sinh HISD trên toàn học khu trong hai tuần đầu của chương trình này. Trong hai năm qua một người – Sĩ Quan Vanessa Losey – đã từng phục vụ là viên chức duy nhất về quan hệ cộng đồng cho toàn thể học khu.

Theo Sĩ Quan Bennett, bà Losey, được coi là “mẹ đỡ đầu” của nhóm CORE, đã hứng khởi ban quản trị và chỉ huy để có thêm những người như bà trong lãnh vực này. Với bà Losey, kinh nghiệm phục vụ học khu của bà chỉ là một cảm hứng.

“Nó giúp tôi thực sự hiểu một công chức là gì, và tôi hy vọng mọi sĩ quan hiểu được danh xưng công chức,” bà nói. “Tôi không chỉ là một sĩ quan cảnh sát; tôi là một người bảo vệ cộng đồng và nhiệm vụ của tôi là xây dựng sự tín nhiệm với học sinh và có những đối thoại khó khăn.”

Mục tiêu đầu tiên của nhóm CORE sẽ là việc phá vỡ những trở ngại đó, để học sinh dần dà tin tưởng họ và nhìn xa hơn huy hiệu này. Theo bà Losey, một khi học sinh hiểu rằng còn có những cảnh sát tốt lành, công việc thực sự mới có thể bắt đầu.

“Các viên chức CORE đang nhận biết rằng họ sẽ rất tháo vát. Nếu có một nhu cầu trong cộng đồng, thì gia đình, giáo chức và hiệu trưởng có thể đến với chúng tôi và chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ chính đáng,” bà nói. “Vì chúng tôi làm việc để phá vỡ những trở ngại đó, bây giờ cộng đồng có sự tin tưởng để đến với chúng tôi và bày tỏ nhu cầu cần giúp đỡ. Đó là một ảnh hưởng giây chuyền.”

Trong tương lai, họ sẽ cung cấp một chuỗi sinh hoạt, chương trình đặc biệt, và những buổi trình diễn cho học sinh, phụ huynh và cộng đồng, gồm “High Five Fridays” (các ngày thứ sáu cao điểm), trong đó các viên chức CORE sẽ chào đón các phụ huynh và học sinh tiểu học đến trường vào sáng thứ Sáu với âm nhạc và nhảy múa.

Việc khởi sự cuối tuần là một cách tích cực, theo Hiệu Trưởng John Flowers của trường Highland Heights, để dạy học sinh hãy nhìn các viên chức cảnh sát một cách tích cực.

“Học sinh chúng tôi rất thích để biết đến các cảnh sát và giao tiếp ở cấp tiểu học, nó sẽ giúp đương đầu với một số vấn đề ở cấp trung học,” ông nói. “Nếu chúng ta có nhiều cảnh sát như nhóm CORE muốn biết đến các học sinh, vấn đề cảnh sát sẽ khác biệt, sự tương giao sẽ khác biệt, khi các em lớn lên. Đó là một ích lợi hỗ tương cho cả hai bên.”