Skip to content

HISD đóng cửa từ 23-27 tháng Mười Một để nghỉ lễ Tạ Ơn

2020 November 18
by HISD Communications

Tất cả các trường và văn phòng HISD sẽ đóng cửa từ thứ Hai, 23 tháng Mười Một cho đến thứ Sáu, 27 tháng Mười Một để nghỉ lễ Tạ Ơn.

Các trường và hoạt động sẽ bình thường trở lại vào ngày thứ Hai, 30 tháng Mười Một.

Comments are closed.