HISD đóng cửa từ 23-27 tháng Mười Một để nghỉ lễ Tạ Ơn

Tất cả các trường và văn phòng HISD sẽ đóng cửa từ thứ Hai, 23 tháng Mười Một cho đến thứ Sáu, 27 tháng Mười Một để nghỉ lễ Tạ Ơn.

Các trường và hoạt động sẽ bình thường trở lại vào ngày thứ Hai, 30 tháng Mười Một.