Các gia đình HISD được khích lệ tham dự cuộc nghiên cứu của Quận Harris về nhà ở

HISD khuyến khích các gia đình hãy tham dự cuộc nghiên cứu về nhà ở của Quận Harris được thực hiện bởi “Kinder Institute for Urban Research” tại Đại Học Rice mà họ sẽ xem xét các loại và giá nhà cần cho các cộng đồng trong vùng Houston.

Cuộc thăm dò “My Home is Here” sẽ giúp Quận Harris hiểu rõ hơn về sự phức tạp chung quanh nhà cửa cho mọi cư dân trong vùng này. Một cuộc thăm dò công cộng và một nhóm nghiên cứu vùng đã được thiết lập để xin cư dân cho biết thông tin liên quan đến việc thay đổi như thế nào để Quận tận dụng đồng tiền chung và phối hợp với cơ quan phát triển nhà cửa để đem đến các loại nhà cần thiết cho cộng đồng.

Các gia đình HISD có thể tham dự cuộc thăm dò này để giúp thiết lập sự quân bình về nhà cửa và cộng đồng. Để điền bản thăm dò, hãy vào trang MyHomeIsHere.org/spanish/.  Với những thắc mắc, hãy liên lạc với Tiffany Nelson số 713.966.6937, ext. 902 hoặc email pm@thefordmomentum.com.