Hạn chót nộp đơn Chọn Trường Giai Đoạn 2 là 26 tháng Hai

Những phụ huynh nào vẫn muốn nộp đơn xin chọn một trường cho niên khoá 2021-2022 thì có thể thi hành điều này cho đến thứ Sáu, 26 tháng Hai.

Sau khi mọi đơn xin trong Giai Đoạn 1 đã được ban cấp, những học sinh đủ điều kiện trong Giai Đoạn 2 là những người đủ tiêu chuẩn cho một chương trình thì sẽ được cứu xét theo thứ tự mà đơn nộp đã ghi, nếu chương trình này còn chỗ trống.

Đơn của những học sinh sống ngoài vòng ranh giới của HISD thì sẽ không được cứu xét cho đến Giai Đoạn 3, ngay cả khi đơn được nộp trong Giai Đoạn 2.

Mọi đơn của những học sinh nào sống trong vòng ranh giới của HISD, hoặc con của nhân viên HISD đang hoạt động và sống ngoài vòng ranh giới, thì sẽ được cứu xét trong Giai Đoạn 2.

HISD cung cấp một chuỗi chương trình magnet tại 112 trường để đáp ứng tốt nhất với nhu cầu và sở thích của học sinh. Các chương trình magnet trong khu học chánh gồm:

HISD cũng cung cấp việc chuyển trường theo “Program Choice” ở các cấp khác nhau và được cứu xét tùy theo hiệu trưởng. Các chương trình lựa chọn trong học khu gồm:

  • Boundary Option (chọn ranh giới)
  • Career and Technical Education (CTE – dạy nghề và kỹ thuật) 
  • Dual Language (song ngữ)
  • International Baccalaureate (IB) 

3 BƯỚC ĐỂ NỘP ĐƠN VÀO MỘT CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN  

Bước 1: Cân nhắc những lựa chọn  

Tham dự một buổi hội ảo về chọn trường để biết thêm về các chương trình hiện có trên toàn học khu:

Thăm Trường: Các chuyến thăm ảo các trường muốn chọn và chuyển trường trong HISD thì sẵn có qua việc liên lạc với từng trường để biết chi tiết.

Hãy vào trang ChooseHISD.com hay gọi 713-556-6734 nếu quý vị quan tâm đến một chương trình magnet Vanguard (Gifted & Talented), hãy vào HoustonISD.org/GT hoặc gọi cho phòng “Gifted and Talented” ở số 713-556-6954 để biết thêm về ngày giờ thi và điều kiện.

Bước 2: Nộp đơn trực tuyến hay trên giấy  

Gia đình có thể chọn cho đến 10 chương trình trong trường, với tối đa là 5 chương trình magnet.

Lưu ý: Nếu quý vị nộp đơn vào 5 chương trình Vanguard và con em chưa được nhận biết là “Gifted and Talented” (giỏi và có tài), con em quý vị sẽ không được cứu xét cho bất cứ chương trình Vanguard nào muốn chọn. Ngoài ra, với các chương trình trung học II cấp, mỗi một con đường CTE được nộp một đơn xin riêng.

  • Nộp đơn trực tuyến tại ChooseHISD.com (Nếu quý vị đã sử dụng hệ thống này trước đây, vui lòng sử dụng chương mục cũ của quý vị) hoặc điền đơn trên giấy. (Lấy một đơn tại trường muốn chọn, từ phòng School Choice, hoặc lấy xuống ở đây.)  
  • Hãy để ý các email và điện thoại có liên quan đến đơn xin của mình. (Hãy kiểm điểm hộp thư rác trong email và đừng dùng một tài khoản Hotmail – dịch vụ này thường ngăn cản các email từ HISD).
  • Nộp đơn trước ngày 26 tháng Hai để được cứu xét trong giai đoạn hai.  

Lưu ý:  26 tháng Hai là ngày chót ghi danh cho học sinh trong HISD có thể áp dụng cho một chương trình chọn trường cho niên khoá 2021-2022.  

Bước 3: Giữ chỗ của mình  

  • Thông báo về tình trạng đơn xin sẽ được gởi đi vào đầu mùa xuân qua email và có thể xem trên mạng qua hệ thống dashboard của phụ huynh. Ngoài ra, một lá thư về tình trạng đơn xin được gởi qua bưu điện Hoa Kỳ cho các phụ huynh nộp đơn Giai Đoạn I.
  • Nếu con em quý vị được cấp cho một chỗ trong Giai Đoạn 2, quý vị có hai ngày đối với sự cung cấp này, và thu xếp với trường để cung cấp giấy chứng minh nơi cư ngụ và ký tên đồng ý theo học. Việc này sẽ không ảnh hưởng đến vị trí của quý vị trong bất cứ danh sách chờ đợi nào đối với những trường được xếp hạng cao hơn.