Tài liệu giảng dạy đề nghị cho lớp Pre-K có thể xem trên mạng

Khu Học Chánh Houston đang tham dự trong quy trình Proclamation 2021 của TEA để thông qua tài liệu giảng dạy lớp vườn trẻ, thẩm định xem tài liệu nào tốt nhất để giúp đỡ học sinh HISD.

Nằm trong sự thẩm định đó, khu học chánh mời các phần tử của trường và cộng đồng hãy duyệt lại tài liệu được tiểu bang thông qua cho các hệ thống vườn trẻ tiếng Anh và Tây Ban Nha và cho biết ý kiến. Tài liệu được chọn và phê chuẩn vào mùa xuân tới bởi Ủy Ban Giáo Dục HISD thì sẽ thích hợp để học khu mua và phân phối cho các lớp vườn trẻ.

Mười nhà xuất bản đã nộp tài liệu để HISD cứu xét. Sự hướng dẫn cách truy cập các bản mẫu trên mạng của những tài liệu này thì có thể xem trực tuyến ở đây.

Các phần tử học đường và cộng đồng có thể cho biết ý kiến về nhiều tài liệu này bằng cách tham dự cuộc thăm dò của khu học chánh ở đây. Cuộc thăm dò ý kiến sẽ được mở rộng cho đến cuối tháng Mười Hai 2020.

Khu học chánh duyệt xét các tài liệu được đề nghị về các tiêu chuẩn, phẩm chất, sự chính xác, sự quân bình, sự hỗ trợ cho mọi nhóm học sinh, và thích hợp với các chương trình và điều kiện của học khu này. Một nhóm giáo chức có kinh nghiệm về tuổi thơ được đề cử bởi hiệu trưởng thì hiện đang thẩm định từng chương trình của nhà xuất bản theo một tiêu chuẩn đánh giá.

Sự duyệt xét của họ cùng với ý kiến từ các trường, phụ huynh và phần tử cộng đồng, và các sở của học khu sẽ cho biết những đề nghị sau cùng thì sẽ được trình lên Ủy Ban Giáo Dục để cứu xét.

Nha Giáo Dục Texas duy trì một bộ các nguồn tài liệu liên can đến việc thông qua Pre-K trong trang mạng Proclamation 2021.