Skip to content

Sự lựa chọn học diện đối diện hay ảo cho giai đoạn sáu tuần lần thứ tư đã bắt đầu

2021 January 11
by vtran2

Khi gần đến giai đoạn sáu tuần lần thứ tư của niên khoá 2020-2021, các gia đình HISD có sự lựa chọn, bắt đầu từ hôm nay, để xem lại sự lựa chọn của mình, hoặc đến lớp hoặc học ảo cho học sinh. Ngày đầu tiên của giai đoạn sáu tuần lần thứ tư là 1 tháng Hai.

Thủ tục chọn lựa vẫn như cũ. Phụ huynh sẽ có từ ngày thứ Hai, 11 tháng Giêng, cho đến thứ Sáu,  15 tháng Giêng, để làm sự lựa chọn qua phần “Forms” của trang “HISD Connect Parent Portal”. Nếu phụ huynh muốn giữ sự lựa chọn như cũ, họ không phải làm gì cả. Sự lựa chọn giảng dạy hiện thời sẽ tiếp tục qua giai đoạn chấm điểm sáu tuần lần thứ.

Nếu cần thay đổi, phụ huynh phải đăng nhập vào trang “HISD Connect Parent Portal” và cho biết sự lựa chọn mới. Phụ huynh cũng có thể liên lạc với trường của con em để thay đổi sự lựa chọn. Vui lòng sử dụng các phim video chỉ dẫn hữu ích của chúng tôi về cách điền đơn hay khởi sự dùng “Parent Portal

Tiến trình này là để tiếp tục bảo đảm các trường có thể bắt đầu hoạch định khoảng cách, nhân viên, và lịch trình. Một khi đã lựa chọn, sự lựa chọn này thì có giá trị cho thời gian còn lại của niên khoá. Sẽ có thêm cơ hội để chọn lựa trong suốt năm, nếu cần.

Comments are closed.