Khóa ảo “Parent University” tháng Hai chú trọng đến những hỗ trợ ngoài học vấn

Khu Học Chánh Houston sẽ tổ chức khóa hội thảo ảo “Parent University” từ 6 đến 8g tối thứ Ba, ngày 16 tháng Hai.

Chủ đề của khóa thứ tư này sẽ là “Non-Academic Supports Offered in HISD” (những hỗ trợ ngoài học vấn trong HISD). Khóa này sẽ bắt đầu với một cuộc họp chung theo sau bởi các cuộc họp nhỏ, bao gồm thông tin về các chương trình trong học khu, sự tham dự của phụ huynh, và các nguồn năng trong cộng đồng.

Khóa “Parent University” ảo sau cùng cho niên khoá 2020-21 sẽ xảy ra trong tháng Tư:

  • Thứ Ba, 20 tháng Tư – Hỗ Trợ các Nhu Cầu Xã Hội và Cảm Xúc của Con Em

Sáng kiến trên toàn học khu này được khởi sự vào tháng Chín 2018 với một sứ mệnh là giới thiệu các phụ huynh và con em trong HISD đến các nguồn năng mà chúng hỗ trợ các ngành nghề học vấn thành công, cũng như các môi trường an toàn và lành mạnh ở nhà và ở trường.

Mọi gia đình HISD được khuyến khích tham dự. Nhiều loại nguồn năng cộng đồng sẽ có sẵn cho phụ huynh. Việc ghi tên và thông tin cho từng sinh hoạt thì có thể tìm thấy trong HoustonISD.org/ParentUniversity.