Thử nghiệm mau chóng COVID-19 hiện có trong mọi trường, văn phòng trung ương

Để phụ giúp cho nỗ lực đang tiến hành hầu hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn công cộng, Khu Học Chánh Houston đang cung cấp sự thử nghiệm mau chóng “COVID-19 BinaxNOW Rapid Tests” tại các trường và văn phòng trung ương.

Khu học chánh từng được cung cấp thuốc thử này để thử nghiệm nhân viên ở trường, ban quản trị học khu, và một số phần trăm học sinh (với sự cho phép của phụ huynh) qua chương trình “COVID-19 Rapid Testing” toàn tiểu bang được thi hành cùng với Nha Giáo Dục Texas và “Texas Division of Emergency Management” (quản lý trường hợp khẩn cấp của Texas). Sự thử nghiệm này sẽ tùy ý, nhưng mọi nhân viên làm việc trong trường thì được khuyên hãy tham gia chương trình này.

Trong tháng Mười Hai, HISD đã thành công dẫn đầu chương trình này qua việc thanh lọc nhân viên không có triệu chứng tại ba trường khác nhau – Dogan Elementary School, Baylor College of Medicine Biotech at Rusk, và Austin High School. Y tá các trường được huấn luyện cần thiết để thi hành việc thử nghiệm, và dụng cụ thử nghiệm được giao cho 281 trường HISD. Khu học chánh sẽ không tính lệ phí khi thử nghiệm, không buộc phải tham gia chương trình này, hoặc không phân phối các thử nghiệm để sự dụng ngoài học đường hoặc ngoài giáo dục.

Chương trình thí điểm “COVID-19 Rapid Testing” sẽ dùng thuốc thử BinaxNOW, nó cho biết kết quả trong vòng 15 phút và tự thử nghiệm qua việc sử dụng một cây bông ngắn cho vào mũi. Thuốc thử BinaxNOW được chứng tỏ là chính xác cao, với tỉ lệ chính xác là 97-98% cho những ai không có triệu chứng. Phim video BinaxNOW Rapid Test  (1 phút) cho thấy quy trình này.

Phụ huynh sẽ được trường thông báo về việc cho phép con em được thử nghiệm “COVID-19 Rapid Testing”. Thông tin khác:

  • Có kết quả sau 15 phút với các cá nhân (hay phụ huynh) nhận được kết quả qua tin nhắn hay email trong vòng 2 giờ sau khi thử nghiệm.
  • Thử nghiệm cho thấy 98% chính xác cho những người có triệu chứng.
  • Thử nghiệm sẵn sàng cho mọi học sinh (với sự cho phép của phụ huynh) có triệu chứng COVID-19 hay có tiếp xúc với những ai có dương tính.
  • Các kết quả được chia sẻ với trường, học khu, và sở y tế địa phương để cho phép báo cáo về y tế công cộng và truy tìm sự tiếp xúc.

HISD cũng cung cấp thuốc thử miễn phí BinaxNOW COVID-19 cho mọi nhân viên Văn Phòng Trung Ương vào thứ Ba, 26 tháng Giêng và thứ Tư, 27 tháng Giêng.

Ngoài nỗ lực giúp đỡ sức khỏe công công và theo dõi sự tiếp xúc, các kết quả sẽ được sử dụng để quyết định thời gian ở nhà cho những ai có kết quả dương tính. Thêm vào đó, tổng số thử nghiệm dương tính sẽ được chia sẻ với Nha Dịch Vụ Sức Khỏe Tiểu Bang Texas, theo như luật đòi hỏi.

Với bất cứ câu hỏi hay sự lưu tâm nào, nhân viên có thể đến với giám thị của mình hay “Health and Medical Department” ở số 713-556-7280. Lịch trình thử nghiệm văn phòng trung ương thì như sau: