Phòng Chọn Trường hợp tác với NASA mở ra nhiều cơ hội mới

Qua một sự hợp tác với NASA được khởi sự từ 2017, Phòng Chọn Trường của Khu Học Chánh Houston đi vào một sự cam kết với cơ quan này để hỗ trợ năm trường về không gian, mở ra hàng loạt nguồn năng cho học sinh.

Qua sự cam kết này, trường Davila Elementary School, Wesley Elementary School, Deady Middle School, Milby High School và Washington High Schoolmhave được truy cập nội dung quý giá về sứ mệnh của NASA, các nguồn giáo dục, và cảm nghiệm học hỏi có giá trị.

Trong khi học sinh vui thích với các cảm nghiệm này, các nhà giáo trong trường cũng được lợi. Các giáo chức tại trường Wesley Elementary School triển khai kinh nghiệm và kiến thức để trình bày tại đại hội “Space Exploration Educators Conference”, tổ chức bởi NASA, sau một năm hợp tác. Và Nick Newton, một chuyên gia STEM tại trường Washington High School, nói học sinh của ông đang phát triển mạnh nhờ kết quả của sự hợp tác này.

“Sự Hợp Tác NASA là một hiện tượng cho học sinh chúng tôi khi hợp tác để được dìu dắt về các máy bay khác nhau,” ông Newton nói. “Kinh nghiệm của họ thì vô giá trong việc cung cấp cho học sinh chúng tôi sự hướng dẫn cấp kỹ nghệ và sự hợp tác. Hiện thời chúng tôi còn làm việc với NASA trong đường hướng Nông Nghiệp, tham dự một số thách đố để giúp học sinh chúng tôi nhìn Nông Nghiệp từ một quan điểm không gian. Các em thật vui thích.”

Qua sự hợp tác này, không chỉ các chương trình không gian có lợi nhưng tất cả các chương trình và trường STEM thích hợp tác với NASA đều có thể tham dự. Tất cả các bài học được tạo ra cho những trường này thì được phóng lên HUB cho mọi trường HISD (K-12) sử dụng khi cần.