Tháng Hai là Tháng “Career & Technical Education”

Tháng Hai là Tháng “Career & Technical Education” (dạy nghề & kỹ thuật), và các học sinh lớp 12 có cơ hội nhờ sở “Career Readiness” của HISD để khám phá ra những cơ hội nghề nghiệp.

Học sinh có thể liên lạc với các hợp tác viên kỹ nghệ trong Vùng Vịnh, mở rộng kiến thức về các ngành nghề trong quân đội và kỹ nghệ hàng không, và tiếp xúc với các nhà lãnh đạo thương mãi để nghe biết về những ngành nghề mới sẽ giúp học sinh kiếm được nhiều tiền hơn.

Sở “Career Readiness” đang cung cấp ba khóa nhỏ trong tháng Hai để mở rộng, tiếp xúc, và khám phá những cơ hội ngành nghề. Ba khóa này sẽ xảy ra vào buổi chiều từ 5-6g vào các ngày 4, 11, và 18 tháng Hai. Xem tờ bướm này để biết thêm thông tin và để ghi danh.

“Seniors to Success 2.0”

Học sinh lớp 12, em có sẵn sàng đi làm chưa? Nếu chưa, hãy tham gia “Career Readiness” về một sinh hoạt thuê mướn trên mạng từ trưa đến 2g ngày thứ Năm, 25 tháng Hai. Hãy tìm hiểu thêm về các chiến thuật và dụng cụ để thành công cũng như để gặp các chủ nhân và nghe biết về công việc đang cần người.

Học sinh phải ghi danh. Xem tờ bướm này để biết nối kết ghi danh. Một nối kết về các cuộc họp TEAMS sẽ được gởi đi sau khi ghi danh.

Để được giúp đỡ với bất cứ sinh hoạt nào, hãy liên lạc với Carolina Cano tại ccano@houstonisd.org  hoặc Echos Blevins tại echos.blevins@houstonisd.org.

“Career Tip Tuesdays”

Hãy tham gia nhóm quan sát vào các ngày thứ Ba trong tuần thứ hai và thứ tư của tháng để có một bài học nhỏ giúp chuẩn bị ngành nghề. Các đề tài gồm việc chuẩn bị xin việc và phỏng vấn ảo 101. Xem tờ bướm này để biết thêm thông tin. Hãy đăng ký vào HISD CTE Career Advisors YouTube channel để xem những video hữu ích về ngành nghề.

Hãy vào trang mạng Career Readiness để biết thêm các nguồn năng và thông tin về ngành nghề. Xem trang này để biết các dụng cụ và các nối kết “Career Exploration”.