Tuần “National School Counseling” là 1-5 tháng Hai

Tuần “National School Counseling” (tư vấn học đường toàn quốc), 1-5 tháng Hai, là một cơ hội để nhận biết ảnh hưởng của các vị cố vấn trong trường khi giúp học sinh đạt được thành quả học vấn và hoạch định ngành nghề.

Các vị cố vấn học đường đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của các học sinh. Họ còn giúp các gia đình tìm ra những giải pháp cho các vấn đề thực tế và chỉ dẫn họ đến các nguồn năng khác mà có thể gia đình không để ý trong cộng đồng. Điều này rất đúng khi sự tư vấn ngắn hạn có thể được cung cấp trong môi trường học đường.  

Chủ đề cho tuần NSCW năm nay là “School Counselors: All in for All Students” (tư vấn học đường: tất cả cho học sinh). Khu Học Chánh Houston muốn cử hành tuần này bằng cách nêu cao ảnh hưởng lớn lao của các cố vấn học đường khi giúp học sinh đạt được sự thành công học vấn và hoạch định ngành nghề.

Vui lòng nhấn vào đây để xem danh sách các hoạt động được đề nghị để nêu cao công việc của cố vấn học đường.

Muốn biết thêm thông tin, hãy vào trang mạng “Academic & Career Counseling Department”.