HISD hợp tác để khám phá những cơ hội nhằm cải tiến quy trình Chọn Trường của học khu

Cuộc nghiên cứu toàn diện với HERC và UH được dự tính giúp phát triển lộ trình mới

Khu Học Chánh Houston hợp tác với các hợp tác viên nghiên cứu tại “Houston Education Research Consortium” (HERC) của Đại Học Rice và Đại Học Houston để cải tiến quy trình Chọn Trường của học khu và hình thành một kế hoạch làm cho nó thân thiện với gia đình, có hiệu quả, và công bằng.

Với sự giúp đỡ từ “Houston Endowment”, đồ án này sẽ kéo theo các ý kiến phản hồi từ các gia đình, học sinh, và ban quản trị học khu cũng như nhân sự trường để hiểu rõ hơn những gì hữu hiệu về việc Chọn Trường và để nhận diện các lĩnh vực cần cải thiện. Thêm vào đó, dữ liệu và những hướng dẫn và chính sách học khu có liên quan đến Chọn Trường sẽ được xem xét.

“HISD là một trong những học khu tận tụy với sự Chọn Trường trên toàn quốc, cung cấp cho học sinh và gia đình một chuỗi chương trình và cơ hội có sẵn trên toàn học khu,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời HISD là bà Grenita Lathan nói. “Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng quy trình này có thể phức tạp cho gia đình và học sinh. Đồ án này tiêu biểu cho một bước lớn để giải quyết điều đó, và chúng tôi biết ơn ‘Houston Endowment’ và các hợp tác viên nghiên cứu vì sự hỗ trợ của họ để làm cho việc Chọn Trường dễ hơn cho gia đình tìm hiểu.” 

“Houston Endowment” là một hợp tác viên tận tụy trong sự quyết tâm của HISD là làm cho việc giáo dục công bằng hơn.

“Chúng tôi tin rằng học sinh Houston được lợi khi hệ thống học đường hợp tác với các gia đình để thông tin và cải tiến cách thực hành,” Alex Rouse nói, ông là Giám Đốc Chương Trình Giáo Dục của “Houston Endowment”. “Chúng tôi rất vi để hỗ trợ HISD trong công việc quan trọng này.”

Trưởng Phòng Chiến Lược & Sáng Kiến của HISD là ông Rick Cruz cũng nhấn mạnh tiềm năng gia tăng sự công bằng trên toàn học khu của đồ án này.

“Điều phấn khởi tôi nhất về đồ án này là khả năng của nó để san bằng các lĩnh vực và làm cho các chương trình có phẩm chất của chúng tôi dễ dàng truy cập cho mọi gia đình và học sinh, nhất là những người thuộc thành phần thiếu được phục vụ,” ông Cruz nói. 

Một báo cáo sau cùng để tóm lược những kết quả tìm thấy và những sơ phác kế hoạch để cải thiện thì được mong đợi sẽ có vào hè tới. Điều này sẽ giúp học khu bắt đầu thi hành những thay đổi để cải tiến quy trình chọn trường cho chu kỳ nộp đơn niên khoá 2021-2022.