HISD tham dự chương trình “Teacher Incentive Allotment”

Vào mùa xuân tới, HISD sẽ tham dự chương trình “Teacher Incentive Allotment” của Nha Giáo Dục Texas, đó là một chương trình nhằm giúp các khu học chánh đẩy mạnh sự thành công của học sinh trong khi còn tuyển mộ và giữ lại các nhà giáo dục có phẩm chất cao.

HISD hăng hái là một phần của chương trình này bởi vì nó sẽ giúp tăng lương cho các giáo chức có hiệu suất cao nhất của học khu – mà học khu không tốn kém hoặc ít tốn kém – trong khi còn bảo đảm học sinh có được sự truy cập công bằng đối với các giáo chức có hiệu quả nhất.

Trước khi khởi sự chương trình này vào mùa xuân 2022, trước hết khu học chánh phải phát triển một hệ thống bổ nhiệm địa phương để giúp nhận diện các nhà giáo dục có hiệu suất cao. Khi khu học chánh bắt đầu công việc này, nó tìm kiếm ý kiến của những người lưu tâm để bảo đảm một hệ thống công bằng được thiết lập mà nó phù hợp với các giá trị của cộng đồng.

Vui lòng dành vài phút để điền bản thăm dò “Teacher Incentive Allotment Stakeholder Engagement Survey”. Những câu trả lời sẽ được giữ kín cũng như mọi thông tin thu lượm được.

Với ý kiến này, HISD có thể phát triển một hệ thống mà nó sẽ phục vụ như một nền vững chắc cho chương trình, kiếm được các tài trợ để đầu tư vào các nhà giáo dục, cải tiến cách giảng dạy, và đẩy mạnh thành tích học sinh.

Hãy tham dự sự khảo sát trực tuyến ngay bây giờ. Hãy vào trang  www.houstonisd.org/tia để biết thêm về chương trình này.