Chọn “2020-21 Fan Favorite Teachers of the Year” (các giáo chức được ưa thích của năm 2020-21)

Khu Học Chánh Houston sẽ chọn các Giáo Chức Được Ưa Thích của Năm vào tháng Sáu, và quý vị có thể bỏ phiếu lựa chọn ngay bây giờ.

Việc bỏ phiếu bắt đầu từ thứ Tư, 5 tháng Năm, và kết thúc vào thứ Sáu, 14 tháng Năm. Các giáo chức thắng giải sẽ được chọn theo ba loại (Tiểu Học, Trung Học I, và Trung Học II cấp) và sẽ được công bố vào ngày 15 tháng Sáu trong sinh hoạt ảo “Educators of the Year” (các nhà giáo dục của năm).

Sinh hoạt này cũng sẽ vinh danh các Giáo Chức của Năm ở cấp tiểu và trung học, được quyết định bởi dữ kiện về thành tích và tiêu chuẩn khác. Tuy nhiên, loại “Fan Favorite” được thiết lập để cộng đồng HISD có thể bỏ phiếu chọn giáo chức họ ưa thích.

Giáo Chức của Năm ở tất cả các trường đều đủ điều kiện, mà nó sẽ được quyết định bởi người nào có số người ưa thích đông nhất. Bất cứ ai cũng có thể bỏ phiếu – kể cả đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh, và cựu học sinh.

Hãy vào trang HoustonISD.org/fanfavorite để bỏ phiếu. Cuộc bỏ phiếu chấm dứt vào thứ Sáu, 14 tháng Năm.