Ngày “HISD Career and Military Signing Day” được ấn định vào 20 tháng Năm

Hãy tham dự “Career Readiness” (chuẩn bị ngành nghề) khi họ chúc mừng các học sinh tốt nghiệp mà đã được đảm bảo có việc làm hay được nhận vào Quân Lực Hoa Kỳ.

Sinh hoạt này sẽ từ 11g sáng đến 1g trưa ngày thứ Năm, 20 tháng Năm, tại vận động trường Delmar Fieldhouse (2020 Mangum, 77092). Hãy xem “Career and Military Signing Day” để biết thêm thông tin.

Nếu có câu hỏi, vui lòng liên lạc Melanie Martinez-Gomez tại mmarti96@houstonisd.org hoặc Echos Blevins tại echos.blevins@houstonisd.org. Thông tin khác có thể tìm thấy trong trang mạng “Career Readiness” HoustonISD.org/CareerReadiness.