HISD công bố những người vào chung kết giải “2020-21 Teacher of the Year”, những người thắng giải “Beginning Teacher of the Year”

Mười hai nhà giáo dục đã chọn là những người vào chung kết giải Giáo Chức của Năm 2020-2021 cấp Tiểu học và Trung học, và hai giáo chức được chọn là “Beginning Teachers of the Year” (giáo chức sơ khởi của năm).

Hai người thắng giải Giáo Chức của Năm (Teacher of the Year) sẽ tiếp tục đại diện cho học khu Vùng IV. 12 người được chọn từ tất cả 280 trường thì được dựa trên dữ kiện hiệu năng và tiêu chuẩn khác.

Ở bậc tiểu học, sáu người vào chung kết giải “Teacher of the Year” là:

 • Neftaly Gonzalez từ trường Oates Elementary School
 • Anabel Lopez từ trường Ketelsen Elementary School
 • Lisa M. Rice từ trường C. Martinez Elementary School
 • Rosa Oviedo từ trường Neff Early Learning Center
 • Briana Poindexter từ trường Grissom Elementary School
 • Barbara Smith từ trường Sinclair Elementary School

Ở bậc trung học, sáu người vào chung kết giải “Teacher of the Year” là:

 • Aric Barnes từ trường Sam Houston Math, Science, and Technology Center High School
 • Kimberly Brooks từ trường Westbury High School
 • Rose Durant từ trường Kashmere High School
 • Sharon PeBenito từ trường Edison Middle School
 • Chelsea Reynolds từ trường Pin Oak Middle School
 • Yabei Yin từ trường Mandarin Immersion Magnet School

Cùng với những người vào chung kết giải “Teacher of the Year”, những người thắng giải “Beginning Teachers of the Year” cũng được công bố.

Các Giáo Chức Sơ Khởi của Năm là:

 • Sarah Arvidsson từ trường Seguin Elementary School
 • Patricia Biles từ trường Revere Middle School
 • Christen Smajstria từ trường Heights High School

Vào tháng Hai, HISD đã công bố “Elementary and Secondary Principals of the Year” (các hiệu trưởng tiểu học và trung học của năm 2020-2021) Lola Perejón từ trường Helms Dual Language Elementary School và Gretchen Kasper-Hoffman từ trường Tanglewood Middle School. Cả hai sẽ tiếp tục đại diện cho học khu là những người vào chung kết Vùng IV.

Những người vào chung kết giải “Teacher of the Year” sẽ được công nhận, cùng với “Beginning Teachers of the Year”, “Librarian of the Year” (quản thư của năm), “Instructional Coaches of the Year” (huấn luyện viên giảng dạy của năm) và một vài nhân viên khác được công nhận trong tổ chức thường niên “Educators of the Year” (các nhà giáo dục của năm) vào thứ Ba, 15 tháng Sáu.