Các nhà lãnh đạo phụ huynh HISD tham dự “Parent Organization Spring Expo” của FACE

Sở Sinh Hoạt Gia Đình và Cộng Đồng (FACE) vừa chào đón các nhà lãnh đạo phụ huynh từ khắp học khu đến cuộc triển lãm “Spring Parent Organization Expo”.

Các tham dự viên đã tụ họp ảo vào ngày 11 tháng Năm để biết thêm về các nguồn năng và dụng cụ để hỗ trợ công việc của họ cho các tổ chức phụ huynh trong trường, tỉ như cách tuyển mộ tốt nhất, các ý tưởng gây quỹ, chuyển sang một niên khoá mới, và nhiều điều khác. Ngoài ra, tham dự viên được nghe từ các diễn giả được mời: Brenna Pilcher từ tổ chức gây quỹ nổi tiếng Get Movin’, Lisa Holbrook của Texas PTA, và Rolando Martinez, thủ quỹ PTO của trường Tiểu Học Cornelius. Sở FACE còn trình bày thông tin có giá trị cho các tổ chức phụ huynh để chuẩn bị những tháng hè.

Các người lãnh đạo phụ huynh có thể đặt câu hỏi, tương tác với các diễn giả, duyệt lại các lời khuyên về sự giao tiếp hiệu quả với những người khác, và chia sẻ các ý tưởng cho các cấp bậc khác nhau ở trường. Tham dự viên còn có cơ hội để được bốc thăm trúng các đồ vật thích hợp cho các tổ chức phụ huynh để chia sẻ với học sinh và hội viên. Các nhà lãnh đạo phụ huynh từ các trường Burbank MS, Carnegie HS, Cornelius ES, Durham ES, Fields, Kate Bell ES, Memorial ES, Sterling HS, và “Young Women’s Preparatory College” là chín người may mắn.

Sở “Family and Community Engagement Department”  cung cấp nhiều nguồn năng cho gia đình và trường, gồm buổi hội thảo tổ chức phụ huynh để giúp thành lập, kể cả giấy tờ hợp pháp cần để thiết lập các tổ chức phụ huynh. Ngoài ra, các chuyên gia FACE cũng sẵn sàng trong suốt niên khoá, kể cả mùa Hè, để tư vấn từng người.

Để xếp đặt một cuộc hẹn với các chuyên gia của trường quý vị, vui lòng email cho chúng tôi tại FACE@houstonisd.org. FACE còn cung cấp miễn phí dụng cụ “Parent Summer Resource Toolkit” với các sinh hoạt ở nhà cho phụ huynh để thi hành với con em. Nếu quý vị muốn nhận, vui lòng nhấn vào nối kết sau đây và điền đơn http://bit.ly/FACEParentResources.