Các trường HISD chuẩn bị niên khoá mới với các chiến dịch tuyển mộ

Khi các trường trong toàn thể Khu Học Chánh Houston chuẩn bị cho niên khoá 2021-2022, một vài trường đang dung bảng quảng cáo để loan truyền thông tin về các chương trình độc đáo của mình.

Với “taglines” như “giúp học sinh thành công hơn cả học vấn” và “Game Changers,” các bảng này quảng cáo các đặc tính của từng trường và khích lệ các cộng đồng chung quanh hãy ghi danh cho học sinh.

Trường Cullen Middle School, phục vụ vùng nam Houston trong gần 70 năm, là một trường như thế. Các viên chức học đường nói rằng họ loan truyền thông tin về sự thành công học vấn để khích lệ sự hỗ trợ từ các cộng đồng chung quanh. Trường trung học I cấp này cung cấp một môi trường học hành nhắm đến sự thành công, giúp cho học sinh trở nên các công dân có lòng thương người, tự lập, ý thức toàn cầu và quý trọng giáo dục như một tiến trình kéo dài cả đời. Nếu quý vị muốn biết thêm về trường Cullen Middle School, hãy vào trang HoustonISD.org/Cullen hay gọi số 713-746-8180.

Holland Middle School có ba bảng quảng cáo trong nửa vùng phía đông của thành phố này, với một thông điệp đơn giản: Học sinh Holland là những người thay đổi đáng kể. Với những học sinh từ đội bóng rổ, ban nhạc, lớp nghệ thuật, và nhóm làm “drone”, trường Holland hy vọng cư dân chung quanh biết rằng trường này thì đa dạng về chương trình và các tài sản giáo dục. Để biết thêm về trường Holland Middle School, hãy vào trang HoustonISD.org/HollandMS hay gọi số 713-671-3860.

Với các phụ huynh lưu tâm đến chương trình song ngữ, trường tiểu học Rucker Elementary có thể là nơi chốn cho con em quý vị. Được tọa lạc trong vùng nam Houston, trường này từng “xây dựng kiến thức cho đại học” hơn 60 năm. Học sinh có thể ghi danh trong các môn song ngữ tiếng Anh và Tây Ban Nha từ lớp pre-K cho đến lớp 5. Học sinh được dạy bởi các giáo chức song ngữ có chứng chỉ hay ESL trong suốt niên khoá để bảo đảm học sinh này biết được cả hai ngôn ngữ càng nhiều nếu có thể. Nếu quý vị muốn con em mở mang kiến thức trong hai ngôn ngữ, hãy vào trang mạng của trường HoustonISD.org/RuckerES hoặc gọi số 713-845-7467.

Worthing Early College High School cung cấp một cơ hội độc đáo cho các học sinh trung học II cấp của HISD – tốt nghiệp không chỉ có bằng trung học, nhưng còn bằng cán sự từ Đại Học Cộng Đồng Houston. Cả hai bằng đều miễn phí cho học sinh. Trường Worthing còn chuẩn bị học sinh để lên đại học sau khi tốt nghiệp. Nếu quý vị liên hệ với khẩu hiệu của trường Worthing — “cố vượt qua sự tầm thường để tiến đến phi thường”— quý vị có thể tìm hiểu thêm trong trang HoustonISD.org/Worthing hoặc gọi số 713-733-3433.

Các bảng quảng cáo thể thể thấy tại các địa điểm sau:

Cullen Middle School

  • Xa lộ vòng đai South Loop 610 tại đường Long Drive

Holland Middle School

  • Xa lộ vòng đai East Loop 610 tại đường Market
  • Xa lộ 10 East tại đường Wayside
  • Xa lộ 10 East tại đường Lathrop

Rucker Elementary

  • Xa lộ 45 South tại đường Park Place

Worthing Early College High School

  • Xa lộ vòng đai South Loop 610 tại đường Martin Luther King, Jr.