HISD sẽ đóng cửa ngày 5 tháng Bảy để nghỉ lễ

Tất cả các trường và văn phòng HISD sẽ đóng cửa ngày thứ Hai, 5 tháng Bảy để nghỉ lễ Ngày Độc Lập.

Các trường và văn phòng sẽ mở cửa lại để hoạt động thường lệ vào thứ Ba, 6 tháng Bảy.

Sở Cảnh Sát HISD sẽ tuần hành các cơ sở của học khu. Những trường hợp khẩn cấp có thể được báo cáo qua số 713-892-7777.