Tổng Giám Đốc House Công Bố Thay Đổi Cấp Lãnh Đạo, Tái Cơ Cấu Để Đáp Ứng Các Nhu Cầu Của Học Sinh

Một phần của công việc chung là đưa học khu tiến đến việc cải thiện các kết quả của học sinh, điều cần kíp là Khu Học Chánh Houston có các cơ cấu phù hợp và các quy trình có hiệu quả.

Trong một vài tuần qua, Tổng Giám Đốc House đã cặn kẽ xem xét cơ cấu tổng quát của khu học chánh và đã nhận ra các cơ hội để học khu trở nên hữu hiệu hơn và đáp ứng với các nhu cầu của học sinh.

Những thay đổi vai trò lãnh đạo học khu sau đây sẽ giúp HISD trở nên một tổ chức hiệu quả hơn:

  • Phó Tổng Giám Đốc – Ts. Rick Cruz (tiểu sử) sẽ phục vụ là Phó Tổng Giám Đốc của học khu. Trong vai trò này, ông sẽ giúp tôi thực hiện kế hoạch chiến thuật và các hoạt động của học khu trên mọi lĩnh vực chính. Ông cũng sẽ trực tiếp trông coi các nhóm Academics (học thuât), Schools Office (văn phòng các trường), Student Support (hỗ trợ học sinh), và Talent (tài năng) để bảo đảm rằng các trường được hỗ trợ qua một phương cách tiếp cận toàn diện và có điều hợp.
  • Trưởng Phòng Học Đường – Ts. Denise Watts (tiểu sử), một người lãnh đạo nổi tiếng toàn quốc về cải tiến học đường và huấn luyện người lãnh đạo học đường, sẽ là Trưởng Phòng Học Đường của khu học chánh. Ngoài ra, Phòng Học Đường sẽ được tái tổ chức theo cấp (Tiểu Học, Trung Học I Cấp, Trung Học II Cấp) và theo tầng để như thế sự hỗ trợ các trường có thể được thay đổi theo loại và cấp bậc nhu cầu. Chương trình “Achieve 180” sẽ tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ ưu tiên cho các trường trung học II cấp.
  • Trưởng Phòng Tài Năng – Các lĩnh vực tỉ như đầu tư nhân lực, đền bù, phụ cấp, và quản lý thi hành sẽ được gom lại với nhau dưới tổ chức vừa được thiết lập là Phòng Tài Năng để bảo đảm có sự phù hợp và một phương cách tiếp cận toàn diện để cải thiện văn hóa, phát triển tài năng, và hỗ trợ nhân viên của chúng ta.
  • Trưởng Phòng Thương Mãi – Các lĩnh vực tài chánh, cơ sở, chuyên chở, dinh dưỡng, và tin học sẽ nằm dưới tổ chức mới thành lập là Phòng Hoạt Động Thương Mãi. Điều này sẽ cho phép sự gia tăng hiệu quả, cải tiến sự phục vụ khách hàng, và sắp xếp các hoạt động thương mãi trên toàn học khu.
  • Trưởng Phòng Nhân Sự – Các sở Thông TinGiao Tế Chính Quyền sẽ được gom lại thành một tổ chức mới là Phòng Thông Tin và Giao Tế Công Cộng mà nó sẽ nằm dưới Trưởng Phòng Nhân Sự. Điều này giúp cho học khu hữu hiệu tham gia với các cổ động viên ở ngoài, gồm các viên chức dân cử và truyền thông.