Bản Tin Đặc Biệt của Tổng Giám Đốc Millard House II

Cộng Đồng HISD Thân Mến,

Sức khỏe và sự an toàn của học sinh và nhân viên chúng ta tiếp tục là la bàn hướng dẫn chúng tôi trong mọi quyết định. Một kết quả là, trong cuộc họp duyệt xét chương trình nghị sự tối nay, tôi thông báo rằng tôi sẽ đề nghị một chỉ thị về khẩu trang cho học sinh, nhân viên, và khách thăm viếng ở các trường, xe buýt, và cơ sở sẽ được quyết định vào tuần tới bởi Ủy Ban Giáo Dục. Chỉ thị về khẩu trang này sẽ có hiệu lực khi Ủy Ban phê chuẩn trong cuộc họp ủy ban vào thứ Năm tới, 12 tháng Tám. Trong ánh sáng thông báo của Chánh Án Lina Hidalgo Quận Harris và Thị Trưởng Houston Sylvester Turner để nâng mức độ đe dọa COVID-19 lên mầu “đỏ”, cần có thêm các biện pháp an toàn để bảo vệ học sinh, nhân viên, và gia đình của chúng ta.

Chỉ thị về khẩu trang này áp dụng cho mọi người bất kể họ có chủng ngừa hay chưa. Trong sự hợp tác với các viên chức y tế, ba trường HISD cung cấp việc chủng ngừa vào thứ Bảy này. Nếu con em quý vị 12 tuổi hay lớn hơn, tôi khích lệ phụ huynh hãy đến đây và chủng ngừa. Không cần lấy hẹn trước.

  • Dogan Elementary School, 10g00 sáng – 1g00 trưa
  • Deady Middle School, 9g00 sáng – 2g00 trưa
  • Kashmere High School, 10g00 sáng – 1g00 trưa

Niên khóa 2021-2022 bắt đầu vào ngày 23 tháng Tám, và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và làm việc với các viên chức y tế về những cập nhật thường xuyên, mà chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị. Sự an toàn của mọi nhân viên và học sinh HISD tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của

Trân trọng,

Millard House II
Tổng Giám Đốc HISD