Ủy Ban Giáo Dục HISD hỗ trợ huấn lệnh khẩu trang để bảo đảm sự an toàn trở lại trường

Ủy Ban Giáo Dục HISD đã thông qua một quyết định để hỗ trợ quyết định của Tổng Giám Đốc Millard House để ra lệnh đeo khẩu trang trong khi ở bên trong các trường và cơ sở. Có hiệu lực vào ngày thứ Hai, 16 tháng Tám, học sinh, nhân viên, và khách đến thăm sẽ phải đeo khẩu trang hay mạng che mặt bất kể tình trạng chủng ngừa trong khi ở trên bất động sản của học khu, cũng như trên các xe buýt học đường.

“Sự an toàn của học sinh và nhân viên chúng ta sẽ tiếp tục là la bàn hướng dẫn của tôi. Tôi cảm ơn Ủy Ban Giáo Dục đã hỗ trợ con em chúng ta và gia đình bằng cách ưu tiên hóa sự an toàn trên mọi điều khác,” Tổng Giám Đốc Millard House II nói.

Việc đòi hỏi đeo khẩu trang xảy ra sau khi Quận Harris nâng mức độ đe dọa của COVID-19 lên mầu đỏ và báo cáo rằng người nhập bệnh viện đang gia tăng ở mức độ nhanh nhất kể từ khi đại dịch này bắt đầu trong các nhóm mọi lứa tuổi. HISD sẽ tiếp tục cung cấp khẩu trang và thuốc khử trùng tại mọi cơ sở của học khu cũng như cung cấp việc theo dõi sự tiếp xúc.

HISD đang làm việc với các hợp tác viên y tế để cung cấp sự chủng ngừa COVID-19. Để xem danh sách đầy đủ các nơi chủng ngừa, hãy vào trang https://houstonemergency.org/super-saturday-vaccination-day/.

Niên khoá 2021-2022 bắt đầu ngày 23 tháng Tám. HISD sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và làm việc với các viên chức y tế để cập nhật thường xuyên.