Alvenus Franklin được chọn là tân hiệu trưởng trường Tiểu Học Henderson

Alvenus Franklin là hiệu trưởng trường “Nat Q. Henderson Elementary School”. Bà Franklin từng là một nhà giáo dục trong 21 năm và đã phục vụ HISD là một giáo chức, Chuyên Gia Giáo Chức, và  Hiệu Phó. Bà là Hiệu Phó trường “Kashmere Gardens Elementary” từ 2013 đến 2018, trường “Kashmere High School” từ 2018 đến 2019, và trước đó ở trường “Clemente Martinez Elementary School” trong 2 năm. Là một phần của nhóm lãnh đạo, bà giúp trường “Kashmere Gardens Elementary” ra khỏi tình trạng “Improvement Requirement” (IR – cần cải tiến) để nhận được sáu lần là trường “STAAR Distinction” bởi Nha Giáo Dục Texas. Sau đó bà giúp đưa trường “Kashmere High School” ra khỏi tình trạng “Improvement Requirement” (IR – cần cải tiến) để đạt được tiêu chuẩn của tiểu bang.

Bà Franklin sinh trưởng ở Houston và là một sản phẩm hãnh diện của Khu Học Chánh Houston. Bà có bằng cử nhân của đại học “Texas A&M University, College Station” và bằng cao học về “Educational Leadership and Supervision” của đại học “Prairie View A&M University.”