Thất thoát học hành được giải quyết tại hai trường trung học HISD

Vào ngày học thứ hai tại trường “Stevenson Middle School” phía nam Houston, khi các học sinh rời xe của phụ huynh đi vào với cặp lủng lẳng trên vai và đôi tay đầy sách vở, một câu thường nghe lập lại trong các hành lang là: “It’s Dragon Time!”

Đó là một câu mà Hiệu Trưởng Christyn McCloskey cho biết đó là một phần quan trọng của niên khoá 2021-2022.

“Một trong những khởi xướng mà chúng tôi thực hiện năm nay là ‘Dragon Time’; chúng tôi là ‘Stevenson Dragons’ (con rồng trường Stevenson),” bà McCloskey nói. “Đó là nơi học sinh có được những sự can thiệp nhóm nhỏ. Từng giáo chức trong trường có một nhóm ‘Dragon Time’, và tất cả làm việc để tìm hiểu xem các học sinh này ở đâu, họ đang làm việc những gì.”

Phần mới thêm này thuộc nỗ lực của trường để giải quyết sự thất thoát học hành năm nay. “Dragon Time” là một chuỗi học hành nhóm nhỏ để giúp học sinh bù đắp bất cứ sự mất mát học hành nào có thể đã xảy ra trong mùa hè – hoặc ngay cả trong thời gian đại dịch.

Thất thoát học hành – hay tụt dốc mùa hè – là thất thoát khả năng và kiến thức học vấn trong kỳ nghỉ hè. Bình thường, điều đó giải thích cho khoảng 2 tháng rưỡi thất thoát học hành, nhưng một số nghiên cứu toàn quốc cho thấy rằng bởi vì đại dịch này những thất thoát đó có thể lên tới 5.7 tháng học hành năm nay.

Tổng Giám Đốc Millard House đi thăm một vài trường trung học I cấp vào những ngày đầu niên khoá – trường Stevenson vào ngày thứ hai, và trường Attuck vào ngày đầu – để tìm hiểu về các nỗ lực của từng trường để giải quyết sự tụt dốc đó.

“Giải quyết sự thất thoát học hành thường là một vấn đề cho các trường khi học sinh trở lại sau kỳ nghỉ hè,” ông House nói. “Nhưng đặc biệt cho năm nay, đó là một ưu tiên hàng đầu. Có những trở ngại vì đại dịch trong năm qua, nhưng tôi tin tưởng rằng các giáo chức và học sinh có thể thi hành nhiều hơn nữa để bù lại.”

Mỗi trường đang chuẩn bị để giải quyết trở ngại đó cách trực tiếp, Hiệu Trưởng trường Attucks là Shani Wyllie nói, theo các phương cách độc đáo với từng trường và ngay cả với từng học sinh, với dữ kiện học sinh là điểm hướng dẫn.

“Trước khi khởi sự niên khoá, chúng tôi nhìn đến dữ kiện học sinh để xác định cách hữu hiệu nhất để lập nhóm các học sinh hầu đáp ứng với các nhu cầu của chúng,” Wyllie nói. “Chúng tôi biết rằng học sinh sẽ cần duy trì điểm hạng tiến bộ, nhưng chúng tôi cũng biết là cần phải giải quyết các khoảng cách gây nên bởi COVID.”

Điều đó có nghĩa lập nhóm học sinh dựa trên các nhu cầu và sự tiến bộ, và sau đó chia thời gian giữa việc duy trì sự tiến bộ hiện thời của chúng cũng như dạy cấp tốc dựa trên dữ kiện cá nhân để giúp chúng bù đắp sự thất thoát học hành.

Nhu cầu của từng học sinh thì được xác định bởi bài thi ngay từ đầu năm, cộng với các điểm bài thi và dữ kiện tiểu bang. Trong suốt năm, các trường sẽ tiếp tục thử nghiệm học sinh để xem các em có thuộc về nhóm hữu hiệu nhất không để đáp ứng các nhu cầu của chính các em.

Nó có thể cần thời gian, nhưng bà McCloskey bảo đảm học sinh và phụ huynh rằng họ không cô đơn khi thử vượt qua các trở ngại của năm qua. “Chúng tôi đặt ra một não trạng phát triển,” bà nói. “Chúng tôi đang biết chắc là học sinh hiểu rằng bất cứ gì xảy ra năm qua, bất cứ họ ở đâu năm qua, năm nay là một năm mới. Năm nay chúng tôi sẽ khác và năm nay tất cả chúng tôi học hành.”