Các Khóa “Parent University” 2021-2022 Khởi Sự Ngày 14 tháng Chín, 2021

Khu Học Chánh Houston đang tổ chức các sinh hoạt “Parent University” đầu tiên cho niên khoá 2021-2022 vào ngày thứ Ba, 14 tháng Chín, 2021.

Cho đến nay, các khóa “Parent University” sẽ được tổ chức ảo qua ZOOM và sẽ kết nối phụ huynh và học sinh với HISD và các nguồn năng trong cộng đồng để giúp cho các kết quả học vấn được thành công cũng như môi trường an toàn và lành mạnh ở nhà và trong trường.

Các đề tài “Parent University” tháng Chín sẽ bao gồm các nguồn năng kỹ thuật số của HISD tỉ như trang “Parent Connect” của HISD, HUB, “HISD@HOME”, tìm hiểu thêm về các chọn lựa Học Trực Tuyến Tạm Thời, và nhiều điều khác.

Các phụ huynh cũng sẽ biết thêm về các dịch vụ hỗ trợ của HISD nhằm giúp đỡ phụ huynh và học sinh với các nhu cầu ngoài học vấn, cũng như thủ tục nộp đơn Chọn Trường và các thời hạn chót. Hợp tác viên trong cộng đồng cho khóa này sẽ cung cấp thông tin về chủng ngừa COVID và các thông tin quan trọng khác cho các gia đình.

Các khóa họp sẽ được thông dịch tiếng Tây Ban Nha, Ả Rập, và Việt Nam. Hãy vào trang www.HoustonISD.org/ParentUniversity để biết thêm thông tin.

Các Khóa Mùa Thu 2021:

  • 14 tháng Chín, 2021, lúc 6g chiều – Tham dự qua ZOOM https://zoom.us/j/91749941139
  • 19 tháng Mười, 2021, lúc 6g chiều  – Ảo
  • 16 tháng Mười Một, 2021, lúc 6g chiều – Trường Milby HS*

Các Khóa Mùa Xuân 2022

  • 18 tháng Giêng, 2022, lúc 6g chiều  – Trường Madison HS
  • 15 tháng Hai, 2022, lúc 6g chiều – Trường Bellaire HS
  • 19 tháng Tư, 2022, lúc 6g chiều  –  Trường Houston MSTC

Vui lòng lưu ý: Địa điểm và thời gian có thể thay đổi vì ảnh hưởng đang tiếp diễn của COVID-19. Vui lòng tiếp tục kiểm điểm trang HoustonISD.org/ParenUniversity  để biết thông tin cập nhật hoặc gọi số 713-556-7290