Hạn chót được kéo dài cho đến 15 tháng Mười để nhận đơn vào “Capital Planning Steering Committee”

Khu Học Chánh Houston đang tìm những người tình nguyện để phục vụ trong Tiểu Ban Chỉ Đạo Hoạch Định Tư Bản (Capital Planning Steering Committee) 2021-2022 khi tìm cách giải quyết gần $5 triệu tiền bảo trì cần thiết bị trì hoãn.

Tiểu ban chỉ đạo này – một tiểu ban độc lập gồm các phần tử cộng đồng – sẽ được giao nhiệm vụ cung cấp hướng chiến thuật, ý kiến phản hồi, và sự hướng dẫn cho khu học chánh khi học khu chuẩn bị giải quyết các nhu cầu được nhận biết trong sự thẩm định cơ sở 2021.

Tiểu ban này sẽ có đến 25 phần tử đại diện cho chín ủy viên Giáo Dục. Sự bổ nhiệm sẽ kéo dài một năm – hoặc thời hạn của Quy Trình Chỉ Đạo Hoạch Định Tư Bản 2021-2022.

“Tiểu Ban Chỉ Đạo Hoạch Định Tư Bản sẽ đóng một vai trò quan trọng, về chiến thuật khi đưa học khu này tiến bước,” Tổng Giám Đốc HISD Millard House II nói. “Trách nhiệm của họ sẽ là việc đưa ra những đề nghị để cung cấp cho mọi học sinh với sự truy cập công bằng các chỗ học hiện đại, đổi mới, và an toàn.

Để nộp đơn, ứng viên phải điền và nộp tờ “Capital Planning Steering Committee Application” vào cuối ngày thứ Sáu, 15 tháng Mười. Ưu tiên đặc biệt sẽ được dành cho:

  • Các ứng viên có kinh nghiệm trong việc thiết kế cơ sở, công nghệ, kiến trúc, quản lý đồ án xây cất, an toàn, và tài chánh
  • Các ứng viên nào hiện tích cực đại diện cho các tổ chức thương mãi hay cộng đồng trong khu học chánh này
  • Phụ huynh/giám hộ của những học sinh nào ghi danh trong học khu và tích cực trong một tổ chức phụ huynh-giáo chức

Một ban quản trị viên lâu năm của học khu sẽ duyệt các đơn và đưa đề nghị cho ông tổng giám đốc, là người sẽ có những bổ nhiệm sau cùng. Những bổ nhiệm cho tiểu ban này sẽ được công bố vào th Hai, 27 tháng Mười.

Các thành viên sẽ gặp gỡ hàng tháng – và nhiều hơn, nếu cần – từ tháng Mười Một cho đến tháng Tư. Các cuộc họp được tạm dự định từ 6g đến 8g tối ngày thứ Ba đầu tháng.

Hãy xem bản hướng dẫn “2021-2022 Capital Planning Steering Committee Guidelines” để biết thêm thông tin về các đòi hỏi của tiểu ban, các điều kiện, và tiến trình nộp đơn.