Chọn Phụ Giáo, Phụ Giáo Tận Tâm “Achieve 180” của Tháng

Phòng Tài Năng (Office of Talent) của HISD đang trong năm thứ ba của sự chọn lựa các Phụ Giáo ngoại hạng trong khu học chánh. Các Phụ Giáo và Các Phụ Giáo Tận Tâm “Achieve 180” có ảnh hưởng quan trọng đến học sinh. Quý vị có biết một Phụ Giáo phi thường hay Phụ Giáo Tận Tâm “Achieve 180” không?

Phòng này muốn vinh danh Phụ Giáo và Phụ Giáo Tận Tâm “Achieve 180” có ảnh hưởng tích cực trong trường của quý vị. Hãy đưa trường quý vị vào tham dự và nói cho chúng tôi biết các phụ giáo đã tạo ảnh hưởng khác biệt như thế nào. Hãy nhớ bao gồm các ví dụ cụ thể về người được đề cử đã vượt quá nhiệm vụ của họ như thế nào.

Hãy nhấn vào đây để đề cử một Phụ Giáo của Tháng!

Hãy nhấn vào đây để đề cử một Phụ Giáo Tận Tâm “Achieve 180” của Tháng!

Kể từ tháng Mười, hàng tháng sẽ có một Phụ Giáo và một Phụ Giáo Tận Tâm “Achieve 180” được chọn, và nhóm “Associate Teacher Prize Patrol” sẽ nhận biết những người thắng giải!

Hãy giúp chúng tôi tán dương các phụ giáo chăm chỉ làm việc!