Đây là cách chọn Y Tá của Tháng

Hàng tháng, phòng Tài Năng (Office of Talent) và Dịch Vụ Y Tế và Sức Khỏe của HISD sẽ vinh danh một Y Tá Trường Tiểu Học của Tháng, và một Y Tá Trường Trung Học của Tháng. Chúng tôi nhận biết các y tá phi thường đã hoạt động vượt quá nhiệm vụ cũng như chăm sóc học sinh và nhân viên hàng ngày. Trong niên khoá 2021-2022, 16 y tá ngoại hạng sẽ nhận được vinh dự  “Nurse of the Month” (Y Tá của Tháng), kể cả sự vinh danh công cộng.

Hãy nhấn vào các nối kết để điền đơn để cử một y tá mà họ đã hoạt động quá mức. Vui lòng khích lệ nhân viên trường quý vị đề cử một y tá. Hãy nhớ bao gồm các ví dụ cụ thể về người được đề cử đã vượt quá nhiệm vụ của họ như thế nào.

Hãy nhấn vào đây để đề cử một Y Tá Tiểu Học của Tháng.

Hãy nhấn vào đây để đề cử một Y Tá Trung Học của Tháng.

Hàng tháng một y tá của từng cấp sẽ được chọn và nhóm “Human Resources Prize Patrol” sẽ nhận biết những người thắng cuộc trong tháng Mười.

Hãy giúp chúng tôi nhận biết và tán dương y tá ngoại hạng của HISD!