“Youth Council” của Thị Trưởng chọn 14 học sinh HISD vào nhiệm kỳ 2021-2022

Mười bốn học sinh HISD được chọn vào “Mayor’s Youth Council” (MYC – Hội Đồng Giới Trẻ của Thị Trưởng) của Thị Trưởng Sylvester Turner nhiệm kỳ 2021-2022.

Trong tổng số, 17 học sinh từ khu vực Houston được chọn trong hơn 100 ứng viên sau một thủ tục nộp đơn và phỏng vấn được thực hiện bởi một tiểu ban chọn lọc. Học sinh sẽ học hỏi về chính quyền thành phố, chia sẻ các vấn đề lưu tâm với các viên chức thành phố, và có được các khả năng lãnh đạo dân sự qua các sinh hoạt phục vụ cộng đồng.

Các học sinh này đã tuyên thệ nhận chức MYC được thi hành bởi ông thị trưởng trong một nghi thức khai mạc tổ chức tại Tòa Thị Sảnh vào ngày 12 tháng Mười, 2021.

“MAYOR’S YOUTH COUNCIL”
Nhiệm Kỳ 2021-2022

Phó Chủ Tịch
Grace Liu – Bellaire High School

Thư Ký
Brooke Ferrel – Carnegie Vanguard High School

Sử Gia
Megan Tran – DeBakey High School for Health Professions

Quản Trị Viên Mạng
Javier Moreno – Carnegie Vanguard High School

Hội Đồng Thành Phố Quản Hạt B
Amber Edwards – Houston Academy of International Studies

Hội Đồng Thành Phố Quản Hạt C
Brooke Ferrel – Carnegie Vanguard High School

Hội Đồng Thành Phố Quản Hạt D
Avery Robinson – Westbury High School

Hội Đồng Thành Phố Quản Hạt E
Alexavier Mendoza – Chavez High School

Hội Đồng Thành Phố Quản Hạt G
Divya Shukla – Carnegie Vanguard High School

Hội Đồng Thành Phố Quản Hạt H
Javier Moreno – Carnegie Vanguard High School 

Hội Đồng Thành Phố Quản Hạt J
David Dzul – DeBakey High School for Health Professions

Hội Đồng Thành Phố Quản Hạt K
Megan Tran – DeBakey High School for Health Professions

Hội Đồng Thành Phố Nói Chung 1
Caleb Davis – Houston Academy of International Studies

Hội Đồng Thành Phố Nói Chung 2
Grace Liu – Bellaire High School