HISD cử hành Tuần Lễ An Toàn Xe Buýt Học Đường Toàn Quốc

Lục cá nguyệt mùa thu tiến hành tốt đẹp trong HISD, và quyết tâm của chúng ta là bảo đảm học sinh và nhân viên được an toàn khi đến trường và về nhà hàng ngày. Để cử hành tuần lễ “National School Bus Safety” (An toàn xe buýt học đường toàn quốc) từ ngày 18-22 tháng Mười, HISD nhận biết tầm quan trọng của sự an toàn xe buýt học đường và cảm ơn tất cả các tài xế của chúng ta là những người quyết tâm với việc chuyên chở học sinh cách an toàn. Chương trình toàn quốc “Be Safe – Know the Danger Zone” (hãy giữ an toàn – biết vùng nguy hiểm) được đề ra để cổ vũ sự quan trọng của sự an toàn xe buýt học đường và là một nhắc nhở rằng tất cả chúng ta có thể thi hành phần của mình để bảo đảm học sinh được an toàn ở trong và chung quanh xe buýt.

“Các tài xế của chúng ta đóng một vai trò quan trọng trong HISD, và đó là đưa học sinh đến trường và về nhà an toàn,” ông Tổng Giám Đốc Millard House nói. “Họ là những khuôn mặt thân thiện đầu tiên mà học sinh nhìn thấy mỗi sáng khi các em lên xe buýt. Họ là những người ở tuyến đầu của sự bảo vệ và phục vụ”.

Để biết thêm về tuần lễ An Toàn Xe Buýt Học Đường và những lời khuyên an toàn xe buýt học đường, hãy vào trang schoolbusfacts.com/safety/.

Sự an toàn của con em chúng ta luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Cùng nhau chúng ta có thể thi hành phần của mình để bảo đảm học sinh đến trường và ra về được an toàn.

Để biết thêm về sự an toàn xe buýt học đường, hãy vào trang schoolbusfacts.com/safety/.