Các Phụ Giáo, Phụ Giáo Đặc Biệt, Y Tá Trường Tiểu và Trung Học của Tháng trong lục cá nguyệt mùa Thu

Các văn phòng “Office of Talent” và “Health and Medical Services” của HISD đã chọn Y Tá Học Đường của Tháng, và các giải thưởng cho một Y Tá Trường Trung Học của Tháng, và Phụ Giáo, và Phụ Giáo Đặc Biệt. Đây là danh sách những người được giải thưởng:

Tháng Mười

Y Tá Trường Tiểu Học của Tháng – Mary Dones, Grissom ES

Y Tá Trường Trung Học của Tháng – Jennifer Singh, Energy Institute HS

Phụ Giáo Đặc Biệt của Tháng – Trey Cean Allen, Fondren MS

Phụ Giáo của Tháng – Myra Bower, Lovett ES

Tháng Mười Một

Phụ Giáo của Tháng – Paulette Hobbs, Sinclair ES

Y Tá Trường Tiểu Học của Tháng – Betty Reed Chenier, Port Houston

Phụ Giáo A180 của Tháng – Bennie Swann, Cullen MS

Y Tá Trường Trung Học của Tháng – Sheela George, Navarro MS

Tháng Mười Hai

Y Tá Trường Tiểu Học của Tháng – Linda Severance, McNamara ES

Phụ Giáo của Tháng- Serina Mitchell, North Houston Early College

Y Tá Trường Trung Học của Tháng – Ana Valerio, Baker Montessori