Thử Nghiệm Sàng Lọc Miễn Phí COVID-19 Cho Học Sinh Và Nhân Viên Trường

Bắt đầu từ tháng Giêng 2022, HISD sẽ cung cấp thử nghiệm miễn phí COVID-19 cho tất cả học sinh và nhân viên trong các trường HISD nếu họ đồng ý. Chương trình thử nghiệm này được cung cấp trong sự hợp tác với “Houston Health Department and Fulgent Genetics” (y tế và di truyền Houston). Chương trình này sẽ sẵn có cho bất cứ học sinh và nhân viên HISD nào đồng ý theo tờ đơn điện toán.

Sự thử nghiệm thì hoàn toàn tự nguyện và cần có sự đồng ý của phụ huynh/giám hộ của học sinh bằng cách điền đơn trực tuyến có ở đây.

Những học sinh và nhân viên trường của HISD trên 18 tuổi thì có thể cho biết sự đồng ý bằng cách điền đơn qua nối kết ở trên.

Để cho biết sự đồng ý tham dự trong chương trình thử nghiệm COVID-19, vui lòng theo các bước này:

  1. Vào trang https://bit.ly/HISDC19Test và nhấn vào nút “begin” để bắt đầu thủ tục.
  2. Cho biết số thẻ học sinh của con em và trường (nếu quý vị cho biết sự đồng ý của nhiều hơn một con em, quý vị sẽ cần điền một tờ đơn cho từng con em).
  3. Trên màn hình kế tiếp, vui lòng cho biết ngày sinh, tên gọi, và tên họ của con em.
  4. Quý vị sẽ được yêu cầu cho biết địa chỉ email để tiếp tục. Sau khi cho biết địa chỉ email, quý vị sẽ được gởi cho một nối kết để đăng ký và hoàn tất thông tin của con em mình. Vui lòng lưu ý rằng nối kết này thì có thời hạn và sẽ hết hạn trong 72 giờ. Để được hướng dẫn điền đơn từng bước một, vui lòng nhấn vào đây.

Theo một lịch trình hàng tuần hay hai tuần một lần, các học sinh tham dự sẽ được thử nghiệm bởi các chuyên gia y tế được huấn luyện, họ sử dụng cách PCR, trong đó, một tăm bông rất ngắn sẽ được ngoáy ba lần trong từng lỗ mũi của học sinh. Kết quả thử nghiệm sẽ có trong vòng 24 hay 48 giờ sau khi thử nghiệm. Quý vị sẽ nhận được email và/hoặc thông báo về kết quả gởi về email và số điện thoại quý vị cung cấp khi đăng ký và đồng ý. Các kết quả thử nghiệm sẽ có thể xem trên một nền trực tuyến an toàn.

“Chúng tôi mong được thêm sự bảo vệ này đối với sự lây lan của COVID-19,” Tổng Giám Đốc HISD Millard House nói. “Chúng tôi vẫn quyết tâm gìn giữ học sinh và nhân viên được an toàn và hoạt động hướng về các chiến thuật thi hành mà nó có thể giúp chúng tôi tiếp tục cung cấp sự giảng dạy diện đối diện an toàn và bền vững.”

Việc thử nghiệm sàng lọc COVID-19 giúp có hành động mau chóng để làm chậm lại và chặn đứng sự lan tràn của độc tố này.

“Chương trình này cũng sẽ cho phép chúng tôi cổ vũ sự bình đẳng bởi bảo đảm mọi học sinh có sự truy cập thử nghiệm COVID-19 nếu họ muốn và nếu cha mẹ/giám hộ đồng ý,” Viên Chức Điều Hành Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh là Candice Castillo nói. “Chúng tôi rất muốn đem những cơ hội tỉ như chủng ngừa COVID-19 và bây giờ là thử nghiệm COVID-19 đến các trường để mọi gia đình HISD có thể truy cập sự lựa chọn này.”


Để biết thêm về thử nghiệm sàng lọc COVID-19, hãy vào trang   www.HoustonISD.org/HealthAlerts.


 [CCR1]Add link for the website once the step-by-step has been uploaded