Tổng Giám Đốc House cùng hợp tác với luật ‘No Trafficking Zone’ để công bố sự ưu tiên an toàn

Kể từ khi đến Houston, Tổng Giám Đốc Millard House đã đặt sự an toàn là một ưu tiên, và cảm nghĩ đó tiếp tục khi ông House tham gia với các viên chức hành pháp trong vùng và các đại diện tiểu bang để công bố luật “No Trafficking Zone” (khu vực không mua bán tình dục).

Luật “No Trafficking Zone”, là kết quả của dự luật “Senate Bill 1831”, bảo vệ học sinh trong Texas bởi thiết lập một khu vực rộng 1,000 bộ chung quanh trường không được mua bán tình dục. Luật này nâng các hình phạt vì bất cứ sinh hoạt nào liên quan đến tội phạm tính dục đối với trẻ em trong các trường hay trong bất cứ sinh hoạt nào liên hệ đến trường. Luật này cung cấp các dụng cụ và sự huấn luyện cho nhân viên để ngăn ngừa mua bán tình dục tại trường và sẵn sàng cung cấp nguồn năng cho các trẻ em bị nguy cơ lạm dụng.

Luật “No Trafficking Zone” là kết quả của dự luật “Senate Bill 1831” được ủng hộ 100 phần trăm bởi hai đảng trong các phòng Lập Pháp Texas. Nghị Sĩ Tiểu Bang Larry Taylor đã đẩy mạnh dự luật này, và cựu học sinh HISD là Dân Biểu Tiểu Bang Senfronia Thompson đã tiếp tay với nỗ lực này.

“HISD nghiêm trọng nhận trách nhiệm đối với sự an toàn của trẻ em,” Tổng Giám Đốc Millard House nói. ”Các trường có thể và phải là những nơi an toàn cho học sinh. Đó là điều luật này giúp chúng ta thi hành. Trong tất cả các tổ chức xã hội, có lẽ các trường ở vị thế tốt nhất để nhận diện và báo cáo sự hồ nghi mua bán tình dục và giới thiệu các học sinh bị ảnh hưởng đến các dịch vụ quan trọng.”