Thông báo quan trọng cho các trường tư vô vị lợi, các cơ sở cho người phạm pháp bị bỏ rơi

HISD thông báo cho tất cả các quản trị viên học đường vô vị lợi hãy liên lạc với học khu về sự tham gia trong các trợ cấp liên bang ESSA (Titles I, II, và IV – Part A  / Title I – Part C /  Titles III – Part A, EL và IMM) cho niên khoá 2022-2023.  Các quản trị viên các cơ sở “Neglected & Delinquent” (N&D – bị bỏ rơi và phạm pháp) có thể liên lạc với khu học chánh về sự tham gia trợ cấp liên bang “Title I – Part D, Subpart 2”. Sự tham gia trong một trợ cấp thì tùy thuộc vào vị trí của trường hay cơ sở này.

Các trợ cấp liên bang ESSA cung cấp các dịch vụ đồng đều cho học sinh, gia đình, nhà giáo dục, và nhân viên trường để bổ sung các cơ hội và sinh hoạt hiện thời để cổ vũ sự thành công học vấn. Các dịch vụ đồng đều có thể gồm dịch vụ giảng dạy, tài liệu giảng dạy, cố vấn, cơ hội tham gia của phụ huynh và gia đình, phát triển chuyên môn, các bài học hiện trường, và nhiều thứ khác.

Để biết thêm thông tin, các quản trị viên phải liên lạc với:

  • Carla Lewis, HISD Grants Administrator – External Funding Department, tại cholmes2@houstonisd.org nếu muốn tham gia với Titles I, II, & IV – Part A mà nó hỗ trợ sự gia tăng học vấn học sinh.
  • David Glaesemann, HISD Manager – Migrant Programs, tại dglaesem@houstonisd.org nếu muốn tham gia với Title I – Part C mà nó hỗ trợ các học sinh di dân.
  • Dr. Randal Jones,  HISD Program Specialist, – Multilingual Programs, tại rjones3@houstonisd.org nếu muốn tham gia với Titles III – Part A, IMM and EL mà nó hỗ trợ học sinh nói tiếng khác hơn Anh Ngữ.
  • Ryan Blodgett, HISD Grants Administrator – External Funding Department, tại ryan.blodgett@houstonisd.org nếu muốn tham gia với Title I – Part D, Subpart 2 mà nó hỗ trợ sự gia tăng học vấn của các học sinh trong các cơ sở “Neglected & Delinquent Facilities”.

Ngày cuối để trả lời là Thứ Ba, 8 tháng Hai, 2022.