HISD tổ chức Đại Hội Phụ Huynh Đa Ngữ vào 19 tháng Hai

Sở “Multilingual Programs” của Khu Học Chánh Houton sẽ tổ chức một sinh hoạt ảo “A Roadmap to Success: Connecting Schools, Parents and the Community” vào thứ Bảy 19 tháng Hai, từ 9g sáng đến 12g trưa.

Phụ huynh, gia đình, và các cộng đồng sẽ có cơ hội để nghe và học hỏi về nhiều chặng dừng chân của một bản đồ dẫn đến sự thành công cho các học sinh song ngữ. Mỗi chặng sẽ giải thích sự quan trọng của nó và vai trò đặc biệt trong hành trình tiến đến sự thành công học vấn của học sinh.

Sinh hoạt này thì miễn phí cho mọi người, và việc ghi danh hiện đã bắt đầu. 200 người đầu tiên ghi danh và tham dự sẽ nhận được một thẻ tặng quà.

Tất cả tham dự viên sẽ nhận được các nguồn tài liệu để thực hành các phương sách đã học được.

Muốn biết thêm thông tin, hãy liên lạc “Multilingual Programs Department” số 713-556-6961 hay vào trang mạng sinh hoạt này.