Ghi danh học sinh mới niên khoá 2022-2023 vào thứ Hai, 4 tháng Tư

Trong Khu Học Chánh Houston, các học sinh ước mơ LỚN. Các giáo chức có tâm hồn và đam mê hơn ai hết sẽ giúp học sinh thành công. Mọi trường đều có một chuyên gia mà họ có thể giúp đỡ về thực phẩm, y phục, chỗ ở, và nhiều thứ khác. Và còn có một sự chọn lựa học hành độc đáo cho con em quý vị.

Bắt đầu từ thứ Hai, 4 tháng Tư, các học sinh mới từ lớp K-12 có thể ghi danh vào các trường HISD cho niên khoá 2022-2023.

Trang ghi danh trên mạng cho phép phụ huynh và giám hộ nào mới đến khu học chánh này làm đơn. Một khi đơn ghi danh được nộp, các trường sẽ hoàn tất việc ghi danh học sinh.

Những phụ huynh và giám hộ nào trở lại Khu Học Chánh Houston sẽ có thể điền đơn xác nhận học sinh trở lại qua trang “HISD Connect Parent Portal Account” vào thứ Hai, 2 tháng Năm. Các trường sẽ cứu xét đơn xác nhận trong mùa hè. Xin nhắc lại, “Parent Portal Account” có thể được dùng để theo dõi sự chuyên cần, điểm hạng, lịch trình lớp, và nhiều điều khác của học sinh.

Để tìm trường trong khu vực của con em, hãy vào trang www.HoustonISD.org/FindASchool.

Nếu con em quý vị thích theo học một trường tùy ý chọn mà trường này không ở trong khu vực, hãy vào trang www.HoustonISD.org/SchoolChoice để biết thêm thông tin.

Những đơn xin vào lớp “Pre-Kindergarten” (vườn trẻ) thì tuân theo thủ tục chọn trường. Các chi tiết khác về thủ tục này có thể tìm thấy trong trang www.HoustonISD.org/PreK.