Các viên chức tuyển cử ‘được giáo dục’ trong chuyến thăm trường Milby HS

Các ủy viên Khu Học Chánh Houston, các dân biểu, nghị sĩ, hợp tác viên chương trình, và nhân viên đã cùng với học sinh trường Trung Học Milby khởi sự chuyến thăm trường khai mạc sinh hoạt “Get Educated on HISD” (được giáo dục trong HISD).

Nhóm này học hỏi về chương trình nghệ thuật nấu ăn của trường Milby được bảo trợ bởi “Pappas Restaurants”, các chương trình magnet vững chắc chú trọng đến STEM và kỹ nghệ dầu khí, lớp hàn hiện đại, và chương trình xây cất hai tín chỉ được bảo trợ bởi Marek Construction, mà chương trình này cũng trong sự hợp tác với Đại Học Cộng Đồng Houston. 

“Chính tôi là một cựu học sinh trường Milby, và với thành phần nhân sự có đến hơn 50% cựu học sinh Milby, chúng tôi biết thật giá trị và quan trọng dường nào khi học sinh tốt nghiệp với các khả năng kiếm thị trường này,” Hiệu Trưởng Ruth Pena nói. “Chúng tôi vui mừng có những chương trình mà học sinh khi từ giã trung học có được các chứng chỉ và kiến thức cao để giúp họ một bước gần hơn với con đường sự nghiệp hoặc ngay cả khởi sự thương mãi cho chính họ.”

Các Dân Biểu Alma Allen, Ann Johnson, Christina Morales, và Nghị Sĩ Carol Alvarado đứng bên cạnh các học sinh khi họ được phục vụ bữa ăn dành cho học sinh, tham dự việc kiểm tra sức khỏe, và cung cấp những hướng dẫn từng bước trong môn nghệ thuật và khoa học thẩm mỹ, xây cất, kỹ sư, hàn, và các hệ thống điện lạnh.

Các học sinh nêu cao tầm quan trọng của các khả năng và tin tưởng rằng các chương trình này sẽ tiếp tục xây dựng trong nhiều năm tới khi họ tìm cách trở nên những người lãnh đạo kỹ nghệ, doanh nhân, và hỗ trợ gia đình họ.