Đại Hội Giới Trẻ RISE cho các chương trình dìu dắt của HISD được định vào 1 tháng Tư

Học sinh từ các chương trình dìu dắt của HISD là “Ascending to Men” (ATM) và “Resilient Outstanding Sisters Exemplifying Success” (ROSES) sẽ được cử hành trong Đại Hội Giới Trẻ RISE: “Realizing I’m Someone Exceptional”.

Sinh hoạt này sẽ diễn ra qua zoom vào thứ Sáu, 1 tháng Tư. Khóa họp cho các trường tiểu học thì từ 9-10g sáng. Khóa họp cho các trường trung học thì từ 2-3g trưa.

Chủ đề năm nay là “The Journey to Self-Confidence” (hành trình đến sự tự tin), nhắm đến sự gia tăng khả năng, sự lãnh đạo, và tích cực nói về mình của giới trẻ.

Các chương trình dìu dắt của HISD,  ATM và ROSES, nhằm vun xới các đặc điểm trong một vài lãnh vực để trang bị cho học sinh – nhất là từ các cộng đồng không được phục vụ với kiến thức, sự tự tin, và các khả năng cần thiết để dấn mình vào hành trình hậu trung học.