Ghi danh học sinh mới cho niên khoá 2022-2023 hiện khai mở

Trong Khu Học Chánh Houston, các trẻ em mơ ước LỚN. Các giáo chức với tâm hồn và đam mê giúp học sinh đến sự thành công. Mọi trường đều có một chuyên gia để có thể giúp đỡ với thực phẩm, y phục, chỗ ở, và nhiều điều khác. Và có sự chọn lựa học hành độc đáo cho con em của quý vị.

Các học sinh mới từ lớp Mẫu Giáo đến 12 có thể ghi danh trong Khu Học Chánh Houston cho niên khoá 2022-2023.

Trang ghi danh trên mạng cho phép phụ huynh và giám hộ mới đến khu học chánh này có thể điền đơn ghi danh. Một khi đơn được nộp, các trường sẽ hoàn tất thủ tục ghi danh cho học sinh.

Các phụ huynh và giám hộ trở lại Khu Học Chánh Houston sẽ có thể điền đơn xác nhận sự trở lại của học sinh qua chương mục “HISD Connect Parent Portal” vào thứ Hai, 2 tháng Năm. Các trường sẽ cứu xét các đơn xác nhận này trong mùa hè. Như một nhắc nhở, chương mục “Parent Portal” có thể được sử dụng để theo dõi sự chuyên cần, điểm hạng, lịch trình lớp, và nhiều điều khác của học sinh.

Để tìm trường trong khu vực của con em quý vị, hãy vào trang www.HoustonISD.org/FindASchool.

Nếu con em quý vị thích theo học một trường muốn chọn mà không có trong khu vực gần nhà, hãy vào trang www.HoustonISD.org/SchoolChoice để biết thêm thông tin.

Các đơn xin vào lớp Vườn Trẻ (Pre-Kindergarten) theo sau thủ tục nộp đơn chọn trường. Các chi tiết khác về thủ tục này có thể tìm thấy trong trang www.HoustonISD.org/PreK.