Chương trình Mentorship của HISD tán dương sự phát triển và hình thành của hơn 3,000 học sinh trong đại hội thường niên “RISE Youth Summit”

Các học sinh từ các chương trình dìu dắt của HISD là “Ascending to Men Project” (ATMP) và “Resilient Outstanding Sisters Exemplifying Success” (ROSES) đã tham dự đại hội thường niên “RISE Youth Summit” vào hôm thứ Sáu, 1 tháng Tư.

Chủ đề năm nay là “The Journey to Self-Confidence” và chú trọng đến việc thêm khả năng cho giới trẻ, sự lãnh đạo, và nói về những quả quyết tích cực hàng ngày.

Học sinh từ 60 trường HISD đã tham dự sinh hoạt ảo này mà nó đã bảo vệ học sinh khi trở lại học diện đối diện. Có hai khóa họp – một cho học sinh tiểu học và một cho học sinh trung học – mà nó tập trung đến việc chia sẻ những câu chuyện có sức mạnh và lời khuyên thực tế để gia tăng sự tự tin.

Các tham dự viên tiểu học được nghe từ một ban học sinh cùng lứa tuổi mà các em đã chia sẻ cách giữ được sự tích cực và theo đúng đường trong niên khoá này. Các học sinh trung học được nghe từ một ban đặc biệt gồm một biên tập viên tin tức, một giám đốc chương trình, một trưởng điều hành, và một trưởng hoạt động.

“Khi quý vị biết cách huấn luyện tâm trí để tin vào chính mình, quý vị trưng bày các đặc điểm của ai đó mà họ có sự tự tin, sự quyết tâm, và bền bỉ,” ông Jose Almodovar của COO nói. Ông cũng khuyến khích học sinh với câu “tin tưởng sinh ra thành công.”

“Kể từ khi thành lập ATM và ROSES, các nhóm dìu dắt này đóng một vai trò không thể tin nổi trong sở ‘Equity and Outreach’ của chúng tôi bằng cách phục vụ các nhu cầu ngoài học vấn của học sinh mà nó được đề ra để giúp đỡ từng người thêm tin tưởng, trách nhiệm, và sau cùng trở nên người tốt nhất có thể,” Tổng Giám Đốc Millard House II nói. “Để thành công, chất liệu chính là có được những người dìu dắt và huấn luyện tốt, họ là những người mà học sinh có thể nhìn thấy tương lai khi phát triển đời sống.”

“Sinh hoạt này là một nhắc nhớ lớn là hãy tiếp tục đẩy mạnh các mục tiêu của mình,” Isaias Jimenez nói, em là một học sinh lớp mười trường Scarborough High School.

Các chương trình ATMP và ROSES nhằm vun xới các đặc điểm và trang bị cho học sinh – nhất là từ các cộng đồng không được phục vụ đúng mức – với kiến thức, sự tin tưởng, và các khả năng cần thiết để bước vào hành trình hậu trung học. Với những câu hỏi liên quan đến các chương trình dìu dắt của HISD, vui lòng liên lạc Demanuel@houstonisd.org hoặc gọi số 713-556-8902.