HISD khởi sự loạt biến đổi RISE tại các trường kém

Là một phần của kế hoạch chiến thuật năm năm của Khu Học Chánh Houston, học khu đang có những bước kế tiếp để bảo đảm có các trường giỏi trong mọi cộng đồng trong khi vun xới tài năng cấp thế giới ở mọi cấp độ.

Để đáp ứng với quyết tâm cải thiện thường xuyên mọi trường ở trình độ D và F, HISD đang thay đổi cách phục vụ những học sinh này bằng cách khởi sự loạt biến đổi RISE bắt đầu từ niên khoá 2022-2023.

RISE sẽ thay thế chương trình “Achieve 180” là kế hoạch hành động để hỗ trợ, củng cố, và ủy quyền cho 24 trường kém và không được phục vụ đúng mức. Một danh sách đầy đủ có thể tìm thấy ở đây.

Ba trường sau được ấn định là “RISE Strong” và sẽ thực hiện mô hình “Accelerating Campus Excellence” (ACE):

  • Trường Tiểu Học Highland Heights
  • Trường Trung Học I Cấp Patrick Henry
  • Trường Trung Học II Cấp Phyllis Wheatley 

Những nguồn năng độc đáo nào mà các trường RISE sẽ nhận được?

  • Một quy trình tuyển lựa và tái nhận đơn cho các người lãnh đạo và giáo chức “RISE Strong”
  • Tiền thưởng cho mọi nhân viên từ $2,500-$25,000 một năm cho ba năm
  • Các tài liệu học trình có phẩm chất cao và sự huấn luyện cho các giáo chức
  • Mọi học sinh sẽ được cung cấp các cơ hội để tham dự các chương trình sau khi tan học. Chương trình này sẽ gồm việc chuyên chở và bữa ăn tối
  • Các trường RISE cũng sẽ nhận thêm những phân bổ nhân sự để hỗ trợ việc biến đổi (hiệu phó, cố vấn, chuyên gia wraparound, các huấn luyện viên về giảng dạy).

Nằm trong sự biến đổi này gồm sự xác định tài năng cho các người lãnh đạo cốt yếu trong trường. Các trường này sẽ được cấu tạo lại, và mọi nhóm nhân viên phải cho biết ý định của mình để nộp đơn lại.

Tiền thưởng tuyển mộ và ở lại sau đây sẽ được cung cấp cho nhân viên trong các trường “RISE Strong” Năm 1:

Tiền thưởng tuyển mộ và ở lại sau đây sẽ được cung cấp cho nhân viên trong các trường RISE còn lại trong Năm 1:

Các trường RISE sẽ cho phép HISD trưng bày rằng mọi học sinh đều có thể thành công, bất kể quá khứ. Điều bắt buộc là các học sinh có nhu cầu lớn nhất – những học sinh mà mức độ đời sống thì kém hơn chúng bạn – có được sự truy cập đồng đều với các nhà giáo dục giỏi và những người lãnh đạo để gia tăng về học vấn, xã hội, và cảm xúc.

HISD sẽ tổ chức các sinh hoạt tuyển mộ RISE vào ngày 12 và 27 tháng Tư từ 6g đến 7g tối tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White, 4400 W 18th St, Houston, TX 77092.

Để nộp đơn trở nên một phần tử của Nhóm HISD, hãy nhấn vào đây.

Để biết thêm về cách khu học chánh nhất định làm cho HISD trở nên một nơi rất tốt cho người có tài hoạt động và phát triển, hãy nhấn vào đây.