Chương trình “Summer Student Leadership” đang nhận đơn của các học sinh trung học HISD, cựu học sinh khu học chánh

HISD hiện đang nhận đơn xin vào chương trình “2022 Summer Student Leadership Program” (học sinh lãnh đạo mùa hè 2022), một chương trình phát triển khả năng lãnh đạo và làm việc mùa hè được trả lương trong năm tuần cho các học sinh trung học HISD và các cựu học sinh hiện đang ghi danh đại học.

Phù hợp với sứ mệnh của HISD là cung cấp cho học sinh các công cụ để đạt được tiềm năng trọn vẹn của mình, chương trình này giải quyết nhu cầu là giúp học sinh biết đến các ngành nghề và sự đòi hỏi của các chủ nhân trong một thế giới thay đổi nhanh chóng. Các tham dự viên sẽ có được kinh nghiệm làm việc có giá trị và có thể làm thử nghề nghiệp trước khi chọn môn chính ở đại học hay đi vào lực lao động.

Có đến năm mươi học sinh ưu tú sẽ được chọn để hoàn tất một sự thực tập trong vài sở dưới sự dìu dắt của các người lãnh đạo học khu. Các học sinh này sẽ được phép làm việc từ thứ Hai đến thứ Năm, theo thời giờ do mỗi sở ấn định. Họ sẽ học hỏi về các chức năng và công việc trong phạm vi của sở và tham gia các đồ án có lợi cho học sinh mà HISD phục vụ. Chương trình “Summer Student Leadership” sẽ kết thúc với việc trình bày về sự thực tập của mình.

Người nộp đơn phải là học sinh trung học hay cựu học sinh HISD hiện đang ghi tên tại một đại học hai hay bốn năm, được phép làm việc trong nước Hoa Kỳ, và tối thiểu 16 tuổi. Việc thực tập sẽ từ 13 tháng Sáu – 14 tháng Bảy. Đơn phải được nộp trước ngày thứ Sáu, 6 tháng Năm.

Để bắt đầu, hãy vào trang www.HoustonISD.org/Intern.