Sự hợp tác là một đầu tư trong tương lai của Houston

Sự độ lượng của nhiều hợp tác viên cộng đồng của chúng ta thì không bao giờ ngừng làm tôi bàng hoàng. Dù họ là các tổ chức địa phương nhắm đến chỉ một trường (tỉ như  Houston Symphony hay Mission Squash), hay các tổ chức quốc gia làm việc với nhiều trường (tỉ như NCAA, Kennedy Center, hay Sonima Foundation), tôi thường cảm kích trước những khao khát chân thành muốn đời sống học sinh tốt hơn.

Tôi thường nói giáo dục công cộng là một việc lớn, và chúng ta không thể thi hành một mình. Đó là lý do các hợp tác viên như những tổ chức này thì rất quan trọng cho sự thành công của chúng ta. Các lợi ích ngay trước mắt thì hiển nhiên: trong nhiều trường hợp, học sinh nhận được sự lưu tâm cá biệt, giảng dậy cá biệt, hay có được các nguồn năng giá trị và các chuyên gia nổi tiếng mà bình thường các em không thể có. Nhưng đó chỉ là một mẩu nhỏ của cả khối.

Giờ đây, tổ chức mới của chúng ta Chamber of Commerce đang làm việc để cung cấp cho học sinh sự thực tập có ý nghĩa và nhiều cơ hội để phát triển mà những người lãnh đạo kỹ nghệ và thương mãi đang tìm kiếm. Các hợp tác viên này sẽ không chỉ củng cố các tương quan của HISD với cộng đồng – họ sẽ còn giúp gia tăng các người lãnh đạo và các nhà hảo tâm thế hệ tương lai.

Tôi biết ơn tất cả các hợp tác viên vì sự tận tụy của họ đối với giáo dục công cộng, và tôi mong được thấy sự độ lượng của họ đem lại kết quả cho học sinh trong những năm sắp tới.